Elke dag verbruiken we energie voor verlichting, productie, verwarming en vervoer. Veel van deze energie wordt gehaald uit fossiele brandstoffen. Omdat deze fossiele brandstoffen op raken, maar vooral omdat het gebruik ervan slecht is voor mens en milieu, is de overgang naar duurzame energie noodzakelijk. Om deze energietransitie te laten slagen is samen een kernbegrip. Alleen samen lukt het om over te stappen op een duurzame energievoorziening.

De energietransitie is net zo zeer een noodzaak als een kans voor de samenleving. Overal in Nederland werken mensen samen om door middel van energiebesparingsprogramma’s of projecten waarin energie wordt opgewekt de transitie vooruit te helpen. De overheid stimuleert dit omdat groen en duurzaam beter is maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo is het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie voor de samenleving!

De coöperatieve energiesector groeit snel. Nederland kent op dit moment ruim 220 lokale energie coöperaties die samen nu al bijna 90 Megawatt stroom opwekken. Vele (nieuwe) coöperaties hebben projecten in voorbereiding en zo zit er nog zo’n 180 Megawatt aan opgewekte stroom in de pijplijn. Er is dus sprake van een exponentiële groei. Deze groei van lokale energie coöperaties wordt mede aangejaagd door financiële impulsen uit de PostCodeRoos regeling. Deelnemers in een PostCodeRoos krijgen korting op de energierekening en zo ook eigen lokaal en duurzaam opgewekte energie uit een gezamenlijk opwek project.

ECoop is een bureau voor de ondersteuning van burgers, bedrijven en overheden die de energietransitie willen versnellen en geloven dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal opgewekt is. Dit lokale opwekken van energie gebeurt in ondernemende samenwerkingsverbanden, meestal in de vorm van een coöperatie. In de visie van ECoop is deze coöperatieve energietransitie zo wezenlijk dat we onze naam en onze missie eraan ontleend hebben. We adviseren en ondersteunen, met raad en daad, bij het opzetten van Lokale Energie Coöperaties (ECoops) op verschillende gebieden:

 • Organisatorisch
  van project ondersteuning tot projectleiding.
 • Juridisch
  van inzicht in en gebruik van regelingen tot de opzet van juridische structuur van projecten en coöperaties.
 • Financieel en fiscaal
  van het aanvragen van subsidies (bijvoorbeeld PCR of SDE+) tot het maken van exploitatiebegrotingen, investeringsbegrotingen, financieringen tot het voeren van de administratie
 • Communicatie
  van algemene PR tot project communicatie (zoals bijvoorbeeld de website, het Informatie memorandum en de marketing)
 • Seminars, workshops en lezingen
  voor inspiratie, voorlichting, kennisontwikkeling of beleidsvorming.
 • Technisch
  van locatie onderzoek, aansluiting en begeleiding offerte uitvraag tot het maken van een bestek

Ecoop werkt voor:

 • Burgers
  met ambities en een idee ondersteunen we bij het maken van een plan en de oprichting van een coöperatie
 • Lokale Energie Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren
  helpen we bij het opzetten van projecten en hun verdere ontwikkeling en of administratie.
 • Dak- en landeigenaren
  die ruimte willen geven voor de productie van lokaal duurzaam opgewekte energie brengen we in verbinding met lokale initiatiefnemers.
 • Overheden
  bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid op het gebied van burgerparticipatie en duurzaamheidsdoelstellingen zoals een energie neutrale gemeente.
 • Bedrijven
  wij ondersteunen (innovatieve) bedrijven die een rol willen spelen in de coöperatieve energietransitie met raad en daad. Ook participaties behoren tot de mogelijkheden.

Sinds twee jaar zijn we met name actief in de noordelijke provincies waar we veel samenwerken met de energiekoepels (GrEK, Us Koöperaasje en de Drentse KEI) die samen het coöperatieve energiebedrijf NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam) hebben opgericht. Inmiddels zijn er bijna 70 lokale energie coöperaties aangesloten bij NLD waarvan veel door ECoop ondersteund worden.

De laatste tijd merken we dat de belangstelling voor het starten van een Energie Coöperatie bijvoorbeeld met een PCR project in het hele land toe neemt. We zijn dan ook steeds vaker buiten de drie noordelijke provincies werkzaam.

Ecoop is een initiatief van Simon Visbeek en Raymond Kruyer.

Simon Visbeek
Simon is een van de bekendste PostCodeRoos specialisten in Nederland. Met zijn studie fiscaal recht als achtergrond heeft hij de afgelopen jaren vele coöperaties terzijde gestaan.

Raymond Kruyer
Raymond brengt 25 jaar ondernemerservaring mee. De ondernemingen waarvan hij de initiator was hadden allemaal een sterk innovatief, sociaal, cultureel of maatschappelijk karakter.

De Regeling Verlaagd tarief wordt vaak de PostCodeRoos of PCR regeling genoemd omdat het gebruik maken van deze subsidieregeling alleen mogelijk is in een project voor de opwekking van duurzame energie binnen de eigen postcode regio. Zo stimuleert de overheid de lokale -en dus decentrale- opwekking van duurzame energie en de samenwerking daarin tussen burgers. De subsidie bestaat eruit dat deelnemers aan een PCR project gedurende 15 jaar, jaarlijks alle betaalde energiebelasting terugkrijgen over hun aandeel in de opgewekte stroom. Op PostCodeRoosregeling.nl is alle informatie over deze regeling te vinden.

Meer informatie

In het project SamenZonderAsbest combineren we de opgave die veel boeren hebben om de asbest van hun boerderij te verwijderen met de ontwikkeling van lokale energie coöperaties en PostCodeRoosprojecten. Op het nieuwe dak worden na asbest sanering zonnepanelen geplaatst waar zowel de boer als de burgers die deelnemen in de coöperatie de vruchten van plukken.

Meer informatie

Mienskip is het Friese woord voor gemeenschapszin, een samenwerkingstraditie die teruggaat naar de tijd dat het Friese land veroverd werd op de zee. In samenwerking met de provincie Friesland, Us Koöperaasje en andere partijen die zich verenigd hebben in de Energie Werkplaats wordt er door verschillende gemeenschappen gewerkt aan de opwek van lokale duurzame energie. ECoop vervult hierbij vaak een ondersteunende rol. Deze opgewekte stroom wordt Mienskipsenergie genoemd. Het idee erachter is de opbrengsten van deze lokale coöperaties ten goede komen aan gemeenschapsdoelen. Naast verschillende dorpsmolens die in Friesland al langer bestaan worden dit soort initiatieven nu opnieuw mede aangejaagd door de mogelijkheden die de PostCodeRoos regeling biedt.

Meer informatie