Elke dag verbruiken we energie, veel daarvan komt uit fossiele brandstoffen. Omdat het gebruik daarvan slecht is voor mens en milieu, is de energietransitie noodzakelijk. De overgang naar duurzame energie betekent dat de energieproductie decentraliseert. Iedereen krijgt daar dus in de directe leefomgeving mee te maken. Om de energietransitie te laten slagen is “samen” een kernbegrip, de lasten en lusten moeten eerlijk worden verdeeld.

ECoop is een bureau voor de ontwikkeling van samenwerking van burgers, overheden en bedrijven die de energietransitie willen versnellen.

Alleen samen lukt het om over te stappen op duurzame energie.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt?

Bekijk onze projecten

De energietransitie is zowel een noodzaak als een kans voor de samenleving. Overal werken mensen samen in energiecoöperaties om de transitie vooruit te helpen. Overheden stimuleren dit omdat duurzaam beter is, maar ook om samenwerking tussen burgers te bevorderen. Werken aan verduurzaming geeft zo op verschillende manieren energie aan de samenleving!

De coöperatieve energiesector groeit snel, we staan aan het begin van deze ontwikkeling. Op dit moment kent Nederland bijna 500 lokale energiecoöperaties die samen ruim 200 Megawatt stroom opwekken. Genoeg voor bijna 150.000 huishoudens. Vele (nieuwe) coöperaties hebben in totaal bijna driehonderd zonneprojecten in voorbereiding. Er is dus sprake van een exponentiële groei.

Deze groei wordt mede aangejaagd door de financiële impulsen uit de PostCodeRoos regeling van de Rijksoverheid. Deelnemers aan een PCR-project krijgen korting op de eigen energierekening en profiteren zo van de duurzame energie die door hun energiecoöperatie wordt opgewekt.

ECoop is een bureau voor de ontwikkeling van samenwerking van burgers, overheden en bedrijven die de energietransitie willen versnellen en begrijpen dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal en met elkaar wordt opgewekt. Dit opwekken van energie gebeurt in ondernemende samenwerkingsverbanden, meestal in de vorm van een coöperatie. In de visie van ECoop is deze coöperatieve energietransitie zo wezenlijk dat we onze naam en onze missie eraan ontleend hebben. We adviseren en ondersteunen, met raad en daad, bij het opzetten van lokale energiecoöperaties (ECoops) op verschillende gebieden:

 • Organisatorisch
  van project ondersteuning tot projectleiding.
 • Juridisch
  van inzicht in en gebruik van regelingen tot de opzet van juridische structuur van projecten en coöperaties.
 • Financieel en fiscaal
  van subsidieaanvraag (bijv. PCR of SDE+), het maken van exploitatiebegrotingen, investeringsbegrotingen tot de financiering van projecten
 • Administratie en beheer
  van het voeren van de administratie tot de volledige ondersteuning van de jaarlijkse bestuur cyclus
 • Technisch
  van locatie onderzoek, aansluiting en begeleiding offerte uitvraag tot het maken van een bestek
 • Communicatie
  van algemene PR tot project communicatie (zoals bijv. website, Informatie memorandum en marketing)
 • Seminars, workshops en lezingen
  voor inspiratie, voorlichting, kennisontwikkeling of beleidsvorming
 • Burgers
  met ambities en een idee; ondersteunen we bij het maken van een plan en de oprichting van een coöperatie
 • Lokale Energie Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren
  helpen we bij het opzetten van projecten en hun verdere ontwikkeling en of administratie.
 • Dak- en landeigenaren
  die ruimte willen geven voor de productie van lokaal duurzaam opgewekte energie brengen we in verbinding met lokale initiatiefnemers.
 • Overheden
  bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid op het gebied van burgerparticipatie en duurzaamheidsdoelstellingen zoals een energie neutrale gemeente.
 • Bedrijven
  die een (innovatieve) rol willen spelen in de coöperatieve energietransitie

 

Samenwerkingen
Sinds 2016 zijn we vooral actief in de noordelijke provincies waar we onder meer werken voor de Provinciale overheden en samenwerken met de noordelijke energiekoepels (Us Koöperaasje, GrEK en de Drentse KEI). Het voornaamste is uiteraard dat we in de afgelopen jaren betrokken zijn bij meer dan 60 Ecoops (lokale energiecoöperaties) en zo 35 PCR-projecten hebben gerealiseerd. Verschillende coöperaties staan op het punt hun eerste project te realiseren en andere zijn gestart met hun tweede project. Er zit dus nog het nodige in de pijplijn.

De laatste tijd merken we dat de belangstelling voor het starten van een Energie Coöperatie bijvoorbeeld met een PCR-project in het hele land toe neemt. Ook VVE’s besluiten steeds vaker hun daken te benutten ten behoeve van hun leden door een PCR-project te starten. We zijn dan ook steeds vaker buiten de drie noordelijke provincies werkzaam.

De Regeling Verlaagd tarief wordt vaak de PostCodeRoos of PCR-regeling genoemd omdat het gebruik maken van deze subsidieregeling alleen mogelijk is in een project voor de opwekking van duurzame energie binnen de eigen postcode regio. Zo stimuleert de overheid de lokale -en dus decentrale- opwekking van duurzame energie en de samenwerking daarin tussen burgers. De subsidie bestaat eruit dat deelnemers aan een PCR-project gedurende 15 jaar, jaarlijks alle betaalde energiebelasting terugkrijgen over hun aandeel in de opgewekte stroom. Op PostCodeRoosregeling.nl is alle informatie over deze regeling te vinden.

Meer informatie

Veel asbest ligt op daken, het is eigenlijk niet meer van deze tijd om bij sanering ervan niet te overwegen om ook zonnepanelen te plaatsen. Tegelijkertijd wordt de sanering van asbestdaken daardoor veel duurder en complexer. Het zou dus wenselijk zijn wanneer deze combinatie van niet alleen een logische, maar ook een relatief eenvoudig haalbare zou zijn.

Vanuit deze wens en gedachte is het idee voor SamenZONderAsbest (SZA) ontstaan. Omdat samen beter werkt, is de basis onder een SZA-project de samenwerking tussen een eigenaar van een asbestdak en een lokale energiecoöperatie om zowel de sanering van asbestdaken als de energietransitie te versnellen.

 

Meer informatie

ECoop ondersteunt veel coöperaties en initiatieven bij het realiseren van hun opwekprojecten. Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de projecten die reeds gerealiseerd zijn of binnenkort opgeleverd worden.

Ook heeft u de mogelijkheid zich aan te melden als geïnteresseerde deelnemer. De coöperatie weet dan dat u interesse heeft om mee te doen aan dit project. Let echter wel op, deze projecten hebben geen vergunning- en prospectusplicht. U belegt buiten AFM-toezicht. Voor alle vragen verwijzen wij u naar het informatiedocument die de coöperatie in haar bezit heeft.

Meer informatie