Privacyverklaring

 

Datum: 20 augustus 2019

Versie 1.0

 

ECoop B.V. verzorgt als organisatie de projectbegeleiding en administratie voor een groot aantal energiecoöperaties in Nederland. Bij deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.

Met die persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. We verwerken én beveiligen ze met de grootste zorg. Deze verklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Ook beschrijven we aan wie we de persoonsgegevens verstrekken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen en ons werk zo zorgvuldig en correct mogelijk uit te voeren.

We hebben verschillende doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • om uitvoering te geven aan de werkzaamheden die wij als organisatie verrichten;
 • om goed te kunnen administreren van wie wij producten of diensten afnemen;
 • om bepaalde informatie over de bezoekers van onze websites te administreren en hierover met hen te kunnen communiceren, en de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze websites te kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van het doel waarvoor het noodzakelijk is dat wij de persoonsgegevens gebruiken. Hieronder leest u welke gegevens we mogelijk van u kunnen verzamelen.

 • Naam-, adres- en woonplaats (NAW)-gegevens
 • Identificatiegegevens
 • Communicatiegegevens
 • Opdrachtgegevens
 • Kamer van Koophandel-nummer

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van u, tenzij dit vanuit de wet moet.

Derde partijen kunnen voor ons verwerkingen doen op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij gebruik maken van Google Analytics en sociale netwerken is het mogelijk dat uw persoonsgegevens wel buiten de EER komen.

 

 

 

Uw rechten

Heeft u een relatie met ECoop? Dit kan ook indirect zijn als lid van een coöperatie. In dat geval heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: uw gegevens bij ons opvragen.
 • Recht van correctie: uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
 • Recht van verwijdering: uw gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben of om ons aan een wet te houden.
 • Recht op overdraagbaarheid: uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? stuur dan een mail naar AVG@ECoop.nl, of een brief naar onderstaand adres. Voor uw verzoek hebben wij een kopie van uw paspoort of ID-kaart nodig.  Wilt u uw Burgerservicenummer en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen één maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Voor AVG-gerelateerde vragen over de diensten van de coöperatie, kunt u contact opnemen met uw energiecoöperatie.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u van mening dat uw rechten rondom uw privacy door ons zijn geschonden? Dan heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart ECoop uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Het kan voorkomen dat wij vanuit de wet verplicht zijn om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. We gebruiken hiervoor de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of inzage door onbevoegden.

Verwijzingen naar derde partijen

Op de websites van ECoop, of in onze uitgaande communicatie kunnen links of verwijzingen staan naar andere websites en bedrijven. ECoop is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het leze vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van ECoop (NAAM), door een e-mail te sturen naar AVG@ECoop.nl of een brief naar:

ECoop

T.a.v. afdeling AVG

Hoofdstraat 7

9961 PB Mensingeweer

 

 

Copyright © 2020 eCoop